Skip to main content
T-Kila & Lemon8

T-KILA & LEMON8


FULL SERVICE MICRO AGENCY
WEB DESIGN PRINT MULTIMEDIA


THE WHITE EDITION V2

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – Ultrahost-TK8-TK8

1.Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Kila – TK8 – Ultrahost,  gevestigd aan de De Marbaixstraat 16, 2060 Antwerpen en ondernemingsnummer BE0501471390 (hierna genoemd “Kila” of “TK8”) en elke klant (hierna genoemd “Klanten”).

1.2. De huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkoop en levering van producten met inbegrip van hardware en software als op het verlenen van diensten (hierna “Producten en Diensten”), behoudens door partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken en voor zover niet in strijd met het dwingend recht. Door het geven van een opdracht of bestelling, aanvaardt de Klant de huidige Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst.

1.3. TK8 behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen of te actualiseren. Daartoe zal een specifieke melding gedaan worden op de www.tk8.be website. De Klant heeft echter gedurende 30 dagen vanaf de wijziging van de Algemene Voorwaarden het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, dat tegen terugbetaling van de reeds aan TK8 vooruitbetaalde bedragen.

2.Betaling

2.1. Alle tarieven medegedeeld door TK8, betreffen tarieven exclusief BTW en dienen aldus te worden verhoogd met het geldende btw-tarief.

2.2. Tarieven medegedeeld door TK8 in het kader van offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. Een aanbieding of offerte vanwege TK8 heeft een geldingsduur van 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3. Facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Indien geen vervaldag wordt vermeld, zijn facturen betaalbaar 30 dagen na de factuurdatum.

2.4. Ingeval van laattijdige of niet-betaling door de Klant is een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van factuurbedrag verschuldigd met een minimum van € 50,00. Bovendien zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling nalatigheidsinteresten gelijk aan hoogst mogelijk interest zoals voorzien inde wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd. Delen van maanden worden bij de berekening te allen tijde in aanmerking genomen als volle maanden.

2.5. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

2.6. In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

2.7. Bovenop vergoedingen en intresten zal de Klant eventuele gerechtelijke intresten en kosten of kosten verbonden aan een minnelijke invordering verschuldigd zijn. Bij gebreke aan betaling in overeenstemming met huidig artikel 2, zal het dossier – zonder verdere ingebrekestelling – overgemaakt worden aan een advocaat.

  1. Aansprakelijkheid

3.1. Aansprakelijkheid In geen geval is TK8 aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals maar niet beperkt tot commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Klant.

3.2. TK8 kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen.

3.3. De klant is als enige aansprakelijk voor het correcte gebruik van het Product of de Dienst rekening houdend met de specificaties en de instructies van TK8.

3.4. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor de inhoud van zijn account, zijn website(s) en/of andere elektronische inhoud op de door hem gehuurde (server)ruimte.

3.5. De Klant dient te allen tijde zelf te voorzien in een back-up van zijn gegevens, daar TK8 in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor het verlies van gegevens. Indien de Klant zijn hardware aan TK8 toevertrouwt, dient de klant zelf de nodige verzekering ter bescherming van de hardware tegen verlies of diefstal.

3.6. TK8 zal ten opzichte van de Klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de TK8 gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen.

3.7. De aansprakelijkheid van TK8 volgens of in verband met een met de TK8 gesloten overeenkomst zal in geen geval groter zijn dan het totaal van de aan de Klant gefactureerde en door hem effectief betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

  1. Overdraagbaarheid

De rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomsten gesloten TK8 zijn niet overdraagbaar aan derden, behoudens uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van TK8.

  1. Ongeoorloofd gebruik

5.1. De Klant mag op geen enkele wijze de Producten, Diensten of andere faciliteiten, met inbegrip van opslagruimtes, aanwenden tot het plegen van inbreuken, veroorzaken van schade of hinder ten aanzien TK8 of derde partijen, noch zullen de activiteiten van de klant hiertoe aanleiding geven.

5.2. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplink of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door TK8. Op eerste verzoek van TK8 zal de klant TK8 hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld lastens TK8 die hiermee verband houdt.

5.3. Het gebruik van warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden.

5.4. Spamming is op al de door TK8 ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en leidt tot directe afsluiting, zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van TK8 alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. Zo zal de Klant bijvoorbeeld geen teksten, beelden, scripts en programma’s plaatsen op de servers van TK8 welke pornografisch, discriminerend of aanstootgevend van aard zijn, noch enige andere handeling stellen welke een inbreuk uitmaakt op de openbare orde of goede zeden, een onrechtmatige daad uitmaken of een inbreuk uitmaken op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

5.5. Het is de Klant niet toegestaan ruimte op zijn site/server aan derden te verhuren, te verkopen of ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van TK8

  1. Domeinnamen

6.1. Op verzoek van de Klant kan TK8 de door de Klant gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen.

6.2. TK8 draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden noch voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden.

6.3. De Klant zal TK8 telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

6.4. Wanneer een domeinnaam door TK8 verkeerdelijk zou zijn geschrapt (of niet tijdig zou zijn verlengd), dan kan de klant GEEN aanspraak maken op een schadevergoeding. Mocht er, mits omstandige motivatie en bewijs van schuld, toch een schadevergoeding uitgekeerd moeten worden dan geldt er een maximum van 500 EURO ongeacht de aard van de schade.

  1. Duur en opzegging

7.1. De duur van de dienstverlening zal onderling overeengekomen worden tussen TK8 en de Klant en het voorwerp uitmaken van een specifieke overeenkomst of vermeld worden op de factuur. Behoudens schriftelijk opzegging door de Klant dertig dagen voorafgaand aan het verstrijken van de overeenkomst, wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde contractduur.

7.2. TK8 behoudt zich het recht voor om de huidige en toekomstige levering van Diensten of Producten op te schorten, te beëindigen of te weigeren ingeval er sprake is van schendingen van de Algemene Voorwaarden of andere onregelmatigheden. De Klant zal in geen geval recht hebben op enige schadevergoeding.

  1. Persoonsgegevens

8.1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt TK8 persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door TK8 tevens gebruikt worden voor direct marketing, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk verzet hiertoe door de Klant binnen een periode van 1 maand na het afsluiten van een overeenkomst met TK8.

8.2. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot TK8, De Marbaixstraat 16, 2060 Antwerpen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. TK8 behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  1. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Het risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de Producten en resultaten van Diensten, gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering.

9.2. De eigendomsoverdracht van de Producten en resultaten van Diensten heeft slechts plaats na de volledige betaling van de factuur door de Klant. Zolang de prijs niet in zijn geheel wordt voldaan, is de Klant niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De Klant kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen TK8 en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij TK8 of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

10.2. De Klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en de resultaten van diensten voor de overeengekomen doelstellingen.

10.3. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TK8 de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

10.4. De Klant zal aanduidingen van TK8 of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

10.5. TK8 staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door TK8 geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

  1. Toepasselijk recht en rechtbanken

11.1. Huidige Algemene Voorwaarden en de specifieke overeenkomsten worden beheerst door het Belgische Recht. Alle geschillen voortkomend uit deze Algemene Voorwaarden of uit een specifieke overeenkomst voortkomende, hoe ook geuit en in welke vorm dan ook, zullen worden onderworpen aan de Handelsrechtbank van Antwerpen of het Vredegerecht van Antwerpen.

11.2. Zo één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.